۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير

 

 

  نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کرمان               
  نام مرکز تحقیقات: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان  
  نام رییس مرکز تحقیقات : سر کار خانم دکتر ملوک ترابی پاریزی  
  زمینه فعالیت مرکز تحقیقات: بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذار بر شاخص های سلامت دهان و دندان  
  میزان فضای فیزیکی در اختیار مرکز تحقیقات به متر مربع : 300 متر مربع