۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير

 

   

1- تحقیقات کاربردی در سلامت دهان زنان باردار
2ـ تحقیقات کاربردی در سلامت دهان کودکان و نوجوانان
3ـ تحقیقات مربوط به پوسیدگی زودرس کودکان و عوامل اجتماعی موثر در ایجاد آن
4ـ تحقیق در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی روی آن
5ـ تحقیقات در مورد ساخت و استفاده از داروهای گیاهی جهت درمان ضایعات دهانی
6ـ تحقیقات هیستوپاتولوژیک و توکسیسیته مواد دندانی
7ـ تحقیقات در مورد اضطراب و استرس دانشجویان
8ـ تحقیقات در مورد استفاده های آسیب پذیر از اینترنت
9ـ تحقیقات در مورد سلامت معنوی دانشجویان و دستیاران دندانپزشکی
10ـ تحقیقات سیستماتیک ریویو در سلامت دهان ،استاندارد سازی پرسشنامه های مرتبط با سلامت دهان
 
11ـ تحقیق در زمینه پوسیدگی دندان و فلوراید و میکروبیولوژی
12ـ تحقیقات در مورد فلوروزیس دندانی