۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير

 

 

   

گروه هدف

زمان کارگاه به ساعت

تاریخ برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

نوع کارگاه

عنوان کارگاه

دانشجویان و اعضای هیأت علمی و دندانپزشکان

روز اول: 18-8:30

روز دوم :18-8

روز سوم: 12:30-8

5-7 اردیبهشت1397

روز اول کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز:75 نفر

روز اول کارگاه Network Meta-analysis: 75 نفر

کارگاه اصول

نفر75:EBD 

 

کشوری

اولین سمپوزیوم دندانپزشکی مبتنی بر شواهد