۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير

 

 

              آشنایی با مرور سیستماتیک و متاآنالیز و آشنایی با کارگاه Network Meta-analysis

 

              آشنایی با اصول EBD  و معرفی مرکز کاکرین ایران و  آموزش Evidence Baced , انواع مطالعات مروری