۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير

 

 

 

گروه هدف

زمان کارگاه به ساعت

تاریخ برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

نوع کارگاه

عنوان کارگاه

دانشجویان و اعضای هیأت علمی و دندانپزشکان

 

8:30-12:30

1396/07/20

30 نفر

دانشگاهی

plagiarismکارگاه