۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير

   

 

     اخلاق نشر ـ رعایت اصول اخلاق در مطالعه حیوانی ـ اهمیت دریافت کدهای اخلاق برای طرح های پژوهشی و IRCT